Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
^

Edukacja domowa

edukacja domowa

 

Szansa dla dzieci wrażliwych i uzdolnionych

 


Wyjaśnienia ogólne

Ustawa o systemie oświaty z dnia 19 marca 2009 r. daje możliwość nauczania dzieci poza siecią placówek oświatowych. Dzieci nie uczęszczają do tradycyjnej szkoły, publicznej, społecznej czy prywatnej, lecz uczą się pod kierunkiem swoich rodziców, opiekunów czy wynajętych korepetytorów. Szkoła nie uczestniczy w procesie edukacyjnym i nie zapewnia pomocy nauczycieli zatrudnionych w szkole tak jak w nauczaniu indywidualnym. W początkowym etapie nauczania, wkład rodziców jest większy, na następnych etapach, więcej uczą się samodzielnie, a rodzice i inne osoby organizują im naukę, udostępniają odpowiednie zasoby w postaci książek, map, zdjęć, filmów, zasobów elektronicznych. Często nauka uzupełniana jest podróżami, zwiedzaniem muzeów, rozwijaniem zainteresowań, zajęciami sportowymi, uczestnictwem w dodatkowych zajęciach w domach kultury, drużynach harcerskich. Zdarza się również, że znający się wzajemnie, rodzice dzieci dzielą się odpowiedzialnością za edukację dzieci i wchodzą w rolę nauczycieli. Osoby uczące dzieci w domu nie muszą być nauczycielami, ani posiadać jakichkolwiek formalnych kwalifikacji potwierdzonych dyplomami. Jednak posiadanie takich formalnych kwalifikacji może mieć wpływ na decyzję dyrektora udzielającego zgodę na edukacje domową.
Edukacja domowa jest bardzo popularna w USA, korzysta z niej 1% dzieci. W Polsce z edukacji domowej korzysta kilkaset osób.


Ochroń dziecko przed pornografią, przemocą i wulgaryzmami za pomocą programu Motyl.


Podstawa prawna
(ustawa o systemie oświaty z dnia 19 marca 2009 r.)

8. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
 
9. (uchylony).

10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, może być wydane, jeżeli:
1) wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja;
2) do wniosku dołączono:
a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11.

11. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.

12. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4. 27

13. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4.

14. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, następuje:
1) na wniosek rodziców;
2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. c, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 10 pkt 2 lit. c;
3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

Sprawdzanie wiadomości dziecka

Dzieci edukowane w domu zobowiązane są do zdawania dwa razy w roku egzaminów sprawdzających ich postępy w nauce. Zakres, częstotliwość, formę i miejsce egzaminów ustala od dyrektora szkoły, który wydał zgodę na edukację domową. Po uzyskaniu pozytywnych wyników egzaminów uczeń otrzymuje tradycyjne świadectwo ukończenia danej klasy, takie samo jak uczniowie uczęszczający do tradycyjnej szkoły.

Kto decyduje się na edukacje domową

Przyczyny edukacji domowej są rozmaite:
- złe doświadczenia w funkcjonowaniu wrażliwego dziecka w środowisku szkolnym
- zanik zainteresowania nauką i brak postępów
- powody religijne i światopoglądowe polegające na przekonaniu, że szkoła niszczy w dziecku wartości, które rodzice uznają za ważne
- chęć zapewnienia dziecku bardziej przyjaznego środowiska
- troska o indywidualny rozwój dziecka i rozwijanie jago uzdolnień i zainteresowań
- duże oddalenie od szkoły tradycyjnejProgramy do drukowania świadectw szkolnych dla każdego typu szkoły.Co daje edukacja domowa

Edukacja domowa daje możliwość zapewnienia kontaktowania się z wyselekcjonowaną grupą rówieśników, z pominięciem osób agresywnych, złośliwych, zaborczych. Ważne jest również uniknięcie kontaktów z nauczycielami zbyt surowymi, złośliwymi czy obojętnymi. Dzięki temu dziecko jest znacznie mniej narażone na stres, co sprawia, że jest bardziej ufne, altruistyczne i pogodne.
Czas poświęcony szkole to zwykle 8-9 godzin dziennie. Z czego 1-2 godziny to dojazd i powrót ze szkoły, 1 godzina to przerwy w lekcjach, 2-3 godziny to sprawdzanie obecności, sprawdzanie pracy domowej, dyscyplinowanie klasy i inne czynności formalne nie związane z nauką. Tak więc z 8-9 godzin poświęconych szkole efektywnej nauki pozostaje 3-4 godziny dziennie. Dzięki edukacji domowej dziecko uzyskuje znaczną ilość czasu na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.